פייסבוק
  • ארכיון
  • ארכיון
  • ארכיון

תנאי שימוש באתר הארכיון

תקנון תנאי שימוש באתר האינטרנט של ארכיון מוזיאון בית לוחמי הגטאות

ברוכים הבאים לאתר ארכיון מוזיאון בית לוחמי הגטאות. השימוש באתר מעיד על הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש שלהלן, כלשונם ובמלואם.

הנך מתבקש/ת לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

1.       כללי

1.1 תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר ארכיון מוזיאון בית לוחמי הגטאות בכתובת http://infocenters.co.il/gfh/ (להלן: "האתר"). למען הסר ספק, המונח "האתר" מתייחס לאתר האינטרנט על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא לרבות כל המידע, המקורות והתכנים המצויים באתר.

1.2   האתר מופעל על ידי ארכיון בית לוחמי הגטאות ע"ש יצחק קצנלסון המנוהל על ידי עמותת בית לוחמי הגטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד ע"ר 58-004-613-4 (להלן: "המוזיאון").

1.3   המונחים "מידע" או "תכנים" או "מקורות" בתנאי השימוש שלהלן, כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio visual) או כל שילוב ביניהם לרבות תדפיסים, ספרים אלקטרונים, כתבי עת, עיתונות אלקטרונית, כתבי יד, אוספים, מסמכים סרוקים, תמונות, צילומים, איורים, הנפשות, תרשימים, הדמיות, סרטונים, מצגות, קבצים קולים וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

1.4   המונח "משתמש" מתייחס לכל גולש, צופה, משתמש באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל מידע ו/או שירות הניתן באתר במישרין או בעקיפין.

1.5   תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב). כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.6   תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

 

2.       התכנים באתר והמידע המוצג בו

2.1   האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים למשתמש כמו שהם (AS IS).

2.2   ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנה ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה תוכנה במחשבו, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. המוזיאון אינו אחראי לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הגישה לאתר ולתכנים המצויים בו עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. המוזיאון אינו מתחייב כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.

2.3   אין בתשדורת מידע מהאתר כדי ליצור בין המשתמש לבין המוזיאון יחסים משפטיים כלשהם, למעט חובותיו המשפטיות של המשתמש כמפורט בתקנון זה.

2.4   המוזיאון רשאי בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר כל מקור או תוכן המועלה לאתר או להוסיף תכנים לאתר, מעת לעת, על ידי עדכון האתר וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר בכל עת. המוזיאון רשאי לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוזיאון וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך. המוזיאון אינו מחויב לשמור את המידע והתכנים באתר והוא רשאי למוחקם.

2.5   באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (Links) שאינם מופעלים על ידי המוזיאון (להלן: "קישורים"). הקישורים הנ"ל מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין למוזיאון שליטה על אתרים אלה ואין המוזיאון נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה או המלצה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. המוזיאון אינו מתחייב לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלה מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. המוזיאון רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים אחרים.

2.6   המוזיאון רשאי להגביל את הגישה לאתר או לחלק ממנו לסוגי משתמשים שונים ו/או לחלקם ו/או להתנות את הגישה לאתר למשתמשים שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים מסוימים.

 

3.       זכויות יוצרים

3.1   האתר בכללותו והמידע המוצג בו כוללים תכנים שהינם קניינו הבלעדי של המוזיאון ו/או של צדדים שלישיים שהתירו למוזיאון להשתמש בהם והם מוגנים על ידי חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. השימוש בתכנים אלה כפוף להגנות על פי הדינים האמורים ומחייב את המשתמש לכבד את זכויות היוצרים.

3.2   על המשתמש לנהוג על פי הדינים והאמנות הנ"ל ונאסר עליו לבצע שימוש מסחרי, פרסום, הפצה, העתקה, שכפול, יצירת עבודות נגזרות, עיבוד או העברה, מכירה או השכרה של כל תוכן או מידע באתר ללא הסכמת המוזיאון מראש ובכתב. כמו כן, נאסר על המשתמש לעשות שימוש בשמות ובסימנים מסחריים המוצגים באתר ללא הסכמת המוזיאון מראש ובכתב. אישור כאמור ינתן על ידי המוזיאון לאחר בחינת כל בקשה לגופה ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המוזיאון אשר עשוי להתנות את הסכמתו בתנאים שונים וכן לדרוש דמי שימוש, לפי שיקול דעתו.

3.3   הגישה לתכנים המועלים לאתר והשימוש בהם מותרים לשימוש אישי בלבד, לצרכי מחקר או לימוד, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה, מלגה, מחקר ובחינה על ידי מוסד חינוך (להלן: "שימוש מותר"). שימוש מותר בתכנים באתר ללא קבלת אישור מראש ובכתב של המוזיאון יעשה בכפוף לשמירה על זכויות המוזיאון ו/או צדדים שלישיים ובכפוף לתנאים הבאים:

3.3.1     השימוש הוא לצרכים אישיים או חינוכיים;

3.3.2     המשתמש יציין את שם המחבר ומקור התוכן בו נעשה שימוש וכל מידע אחר הנוגע לזכויות היוצרים בתוכן ולאתר המוזיאון;

3.3.3     המשתמש לא יבצע כל שינוי או התאמה של התוכן בו נעשה שימוש ללא קבלת אישור בכתב מבעלי זכויות היוצרים בתוכן.

3.3.4     לא יוטל פגם ביצירה ולא ייעשה בה סילוף או שינוי צורה אחר, וכן כי לא תיעשה פעולה פוגענית ביחס לאותה יצירה, והכל אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר. לצורך עניין זה, כל שימוש ביצירה לצורך הכחשת שואה או קידום מסרים אנטישמיים או גזעניים נחשב לשימוש פוגעני, המסלף את היציאה ופוגע בכבודו של היוצר.

3.4   משתמש המבקש להוריד או להדפיס תכנים מהאתר, יעשה בהם שימוש מותר ולא יפר את זכויות המוזיאון ו/או צדדים שלישיים. 

3.5   חל איסור על הורדת מקורות בשלמותם ו/או הורדה מקורות בכמות מסחרית ובאופן שיטתי (לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים).

 

4.       חובות המשתמש

4.1   המשתמש לא יבצע פעולות באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או הוראות תקנון זה, לרבות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן שבאתר או בכל חלק מהם ו/או שינוי או מחיקה של מידע או תוכן או פעולות העלולות להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר.

4.2   המשתמש לא יבצע פעולות המהוות זיוף, התחזות, הטעיה או הונאה.

4.3   המשתמש לא יעשה שימוש במידע באתר לפעילות שיש בה כדי קידום ו/או עידוד מסרים אנטישמיים ו/או הכחשת שואה.

4.4   המשתמש ישפה ויפצה את המוזיאון בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שתגרם למוזיאון בקשר לתביעה ו/או דרישה הנובעת משימוש המשתמש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין.

4.5   מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המוזיאון, המשתמש מסכים כי במקרים בהם המוזיאון יסבור כי קיים חשש שהשימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תקנון תנאי השימוש ו/או כל דין, יהא המוזיאון רשאי לבצע כל פעולה, כפי שימצא לנכון, כדי להגן על קניינו ו/או קניינם של צדדים שלישיים ו/או על זכויותיו ו/או זכויותיהם של צדדים שלישיים ובין היתר למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר. כן מובהר, כי המוזיאון עשוי להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לצדדים שלישיים אם הם נפגעו מפעילותו של המשתמש.

 

5.       הגבלת אחריות

5.1   השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

5.2   המוזיאון ו/או צדדים שלישיים אינם נושאים באחריות בכל צורה שהיא לשימוש במידע לרבות לדיוק, המהימנות, הזמינות, מידת התאמתו ואיכותו של המידע המצוי באתר ואינם נושאים בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכנים המועלים לאתר.

5.3   המוזיאון לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי משימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. המוזיאון אינו אחראי לכל נזק לרבות בשל נגיף-מחשב ("וירוס"), תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), רוגלות או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גלישה או שימוש באתר ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

 

6.       הוראות שונות

6.1   המוזיאון רשאי להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה או כל חלק מהן.

6.2   המוזיאון שומר על זכותו להכניס שינויים בתקנון תנאי שימוש זה, בכל עת ולפי שיקול דעתו, וללא התראה מוקדמת וכל שינוי בתקנון תנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תקנון תנאי השימוש. באחריות המשתמש לבדוק ולהתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש.

6.3   במידה ויקבע שתנאי כלשהו מתנאי תקנון תנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.

6.4   שימוש במידע שאינו על פי תקנון תנאי השימוש זה יהוו עילה להעמדה לדין ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות המוזיאון.

6.5   כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תקנון תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה והצפון.

 

7.       יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש לפנות לכתוב לנו באמצעות "כתבו לנו" בעמוד הארכיון.